Greece

Peinios River
Vase planted by Yiannis Yiakoumakos, Elpida Kokinidou and Stamatis Politis